.

เที่ยวเชิงนิเวศน์ `อเมซอนเมืองไทย` ณ ชุมชนลีเล็ด (สุราษฎร์ธานี)

กลุ่มชุมชนลีเล็ด ตั้งอยู่ในอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใกล้กับอ่าวบ้านดอน อ่าวไทย สำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนี้ในชุมชนลีเล็ดประกอบไปด้วย โฮมสเตย์ 12 หลัง เรือ 12 ลำ และมัคคุเทศก์ 7 คน ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของชุมชน แม่บ้าน ชาวประมงในการที่จะพัฒนาให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีกิจกรรมให้ทำหลากหลาย เช่น ล่องทะเลชมธรรมชาติ ระบบนิเวศป่าชายเลน และลำคลอง กิจกรรมร่วมกับชาวบ้านตามวิถีชีวิตท้องถิ่น ชมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ลิเกป่า และโบราณสถาน เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพเสริมในชุมชน เช่น กลุ่มใบจาก กลุ่มกะปิ ชมวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านพายเรือ ชมหิ่งห้อย ชมต้นลำพู ค่าบริการมัคคุเทศก์นำเที่ยว 300 บาท ค่าเช่าเรือหางยาว 800 บาทต่อลำ บ้านพักโฮมสเตย์ 100 บาทต่อคน/คืน – ค่าบริการอาหาร (เที่ยง-เย็น) 100 บาทต่อคน/มื้อ รายได้ 100 บาท/คน รายได้จะนำเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อกิจกรรมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ป่าชายเลนจำนวนมากกว่า 7,000 ไร่ แม่น้ำลำคลองมากกว่า 100 สาย กลุ่มอาชีพเสริมที่หลากหลาย โบราณสถาน และวิถีชีวิต ในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างลงตัว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 109 หมู่ 5 ตำบลลีเล็ด

สินค้าท่องเที่ยวใกล้เคียง

  • วัดธาตุน้อย (นครศรีธรรมราช)

    สถานที่ประดิษฐานพระเจดีย์พระสารีริกธาตุ และสรีระสังขารพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ พระผู้เป็นดั่งเทวดาเมื...

  • สวนโมกขพลาราม (สุราษฏร์ธานี)

    นักท่องเที่ยวสายบุญ ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และต้องการเจริญสติภาวนา สวนโมกขพลาราม หรื...

  • นมัสการพระพุทธนิโรคันตรายฯ (พัทลุง)

    “พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ” เป็นพระพุทธรูปประจำทิศใต้ และปูชนียวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหว...