.

นมัสการพระพุทธนิโรคันตรายฯ (พัทลุง)

“พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ” เป็นพระพุทธรูปประจำทิศใต้ และปูชนียวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพัทลุง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2511 ประดิษฐานอยู่ในมณฑปทรงไทยแบบจัตุรมุขระหว่างศาลากลางและศาลจังหวัด มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิราบตามแบบศิลปะสุโขทัย โดยมีพระพักตร์แจ่มใส ตามความเชื่อแต่โบราณใครที่ได้มากราบไหว้บูชาจะโชคดี ขอพรสิ่งใดก็จะสมฤทธิ์ผลทุกประการ ชาวพัทลุงจึงมาสักการะกันเป็นประจำ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน ทั้งยังเป็นสิ่งศักดิ์ที่คอยช่วยปกป้องคุ้มภัยให้กับประชาชนทุกสารทิศ

สินค้าท่องเที่ยวใกล้เคียง

  • วัดธาตุน้อย (นครศรีธรรมราช)

    สถานที่ประดิษฐานพระเจดีย์พระสารีริกธาตุ และสรีระสังขารพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ พระผู้เป็นดั่งเทวดาเมื...

  • สวนโมกขพลาราม (สุราษฏร์ธานี)

    นักท่องเที่ยวสายบุญ ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และต้องการเจริญสติภาวนา สวนโมกขพลาราม หรื...

  • ศาลหลักเมืองชุมพร

    อนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญุตาแก่แผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอน และเป็นที่สิงสถิตของเทพผู้คอย...